Arbeidsmiljø

GRUNNKURS HMS (AML001)


Beskrivelse
NYHETER - ENDRINGER I BYGGHERREFORSKRIFTEN (29.8.2023)
I ei pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet informeres det om at det fra 1. januar 2024 vil bli stilt nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygge- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn.

REGJERINGEN BRYTER EØS-AVTALEN? (27.7.2023)
NHO mener det ikke er overraskende at EUs kontrollorgan ESA følger opp de nye innleiereglene som nå gjelder, og åpner sak mot Norge. De nye reglene rammer NHOs medlemmer hardt. Både dem som leier inn og dem som leier ut, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

SEKSUELL TRAKASSERING (26.7.2023)
Ansatte har rett på et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering. Når din arbeidsplass har rutiner for håndtering, oppfølging og tiltak gjør det arbeidsplassen tryggere for alle.
Hva gjør du hvis du opplever seksuell trakassering i jobbsammenheng?
Hvis du blir kjent med seksuell trakassering i jobbsammenheng, skal du si ifra til arbeidsgiveren din. Dette er viktig at arbeidsgiveren får mulighet til å håndtere saken.

SLIK MELDER DU FRA OM ARBEIDSULYKKE (7.7.2022)
Arbeidstilsynet og politiet skal snarest mulig varsles. Senest i løpet av første hverdag etter arbeidsulykken. Dette første varselet skal du gjøre på telefon 73 19 97 00.
Alle arbeidsrelaterte ulykker med dødsfall skal varsles per telefon snarest.
Etter at du først har varslet per telefon, skal du bekrefte varselet ved å fylle ut og sende inn et meldeskjema til Arbeidstilsynet. Verneombudet skal ha kopi av meldeskjemaet.

NYHET – ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (18.3.2023)
Etter forslag fra regjeringen har Stortinget vedtatt at du skal regnes som arbeidstaker, ikke oppdragstaker, med mindre det er hovedsakelig sannsynlig at det «ligg føre» et oppdragsforhold. Videre er det bestemt at selskap som er en del av et konsern får plikt til å tilby et passende arbeid og fortrinnsrett til ny stilling ved nedbemanning i andre deler av konsernet. Disse endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. januar 2024 og vil da bli innarbeidet i dette kurset.

NYHET - NYE KRAV TIL OPPLÆRING (10.3.2023)
Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.
Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette. Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Eksempelvis byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser.

NYHET - ØKT INNSATS MOT TRAKASSERING (3.3.2023)
– Vi skal ha nulltoleranse for vold, trakassering og seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.
Styrkingen skal skje gjennom at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven - som er hovedfokus i dette kurset - nå også skal omfatte vern mot seksuell trakassering. Dette vil i følge regjeringen styrke arbeidet mot trakassering i arbeidslivet. Norge har et omfattende regelverk som skal verne arbeidstakere mot vold og trakassering. Likevel er det 117 000 arbeidstakere som i følge undersøkelser har vært utsatte for uønsket seksuell oppmerksomhet (en gang i måneden eller mer).
Innhold
 • Introduksjon til NESO E-læring
 • Til informasjon
 • Revisjonshistorikk
 • 1. Arbeidsmiljøloven og HMS
 • 1.0 Arbeidsmiljøloven og hms
 • 1.1 Velkommen
 • 1.2 Om Arbeidsmiljøloven (aml)
 • 1.3 Arbeidsmiljøloven - video
 • 1.4 Quiz/spørsmål
 • 2. GODT ARBEIDSMILJØ
 • 2. Godt arbeidsmiljø
 • 2.1 Krav til arbeidsmiljøet
 • 2.2 Godt arbeidsmiljø - video
 • 2.3 Refleksjonsoppgave
 • 2.4 Quiz/spørsmål
 • 3. Dette må på plass
 • 3.0 DETTE MÅ PÅ PLASS
 • 3.1 Begrepene må på plass
 • 3.2 Ansvar og plikter må på plass
 • 3.3 HMS på byggeplassen må på plass (video)
 • 3.4 Quiz/spørsmål
 • 4. HMS AKTØRENE
 • 4.0 HMS-AKTØRENE
 • 4.1 Lederens rolle (video)
 • 4.2 Verneombud
 • 4.3 Verneombudsrollen
 • 4.4 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • 4.5 Bedriftshelsetjenesten (BHT)
 • 4.6 Spørsmål
 • 5. SYSTEMATISK HMS-ARBEID
 • 5.0 SYSTEMATISK HMS-ARBEID
 • 5.1 Hva er systematisk HMS-arbeid?
 • 5.2 Systematisk HMS-arbeid (video)
 • 5.3 Trinnene
 • 5.4 Hva er avvik
 • 5.5 Spørsmål
 • 6. Risikovurdering
 • 6.0 RISIKOVURDERING
 • 6.1 Risikovurdering
 • 6.2 Risikovurdering video
 • 6.3 Beregning av risiko
 • 6.4 Oppgave
 • 6.5 Svar
 • 7. MIN ARBEIDSPLASS - PSYKOSOSIALE FAKTORER
 • 7.0 MIN ARBEIDSPLASS - PSYKOSOSIALE FAKTORER
 • 7.1 Medvirkning, konflikter m.m.
 • 7.2 Helsefremmende arbeidsplasser (video)
 • 7.3 Spørsmål
 • 8. MIN ARBEIDSPLASS - FYSISKE FORHOLD
 • 8.0 MIN ARBEIDSPLASS - FYSISKE FORHOLD
 • 8.1 Arbeid i høyden, støy, kjemiske stoffer m.fl.
 • 8.2 Arbeid og helse (video)
 • 8.3 Spørsmål
 • 9. Mobbing og trakassering
 • 9.0 TRAKASSERING
 • 9.1 Trakassering på arbeidsplassen
 • 9.2 Mobbing og trakassering (video)
 • 9.3 Spørsmål
 • 10. VARSLING
 • 10.0 VARSLING
 • 10.1 Varsling i arbeidslivet
 • 10.2 Varsling (video)
 • 10.3 Spørsmål
 • 11. Ergonomisk arbeidsmiljø
 • 11.0 ERGONOMI
 • 11.1 Ergonomi og arbeidsmiljø
 • 11.2 Belastningsskader (video)
 • 11.3 Spørsmål
 • 12. Sykefraværsarbeid
 • 12.0 OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR
 • 12.1 Sykefravær
 • 12.2 Når noen er borte fra jobb....
 • 12.3 Refleksjonsoppgave
 • Sluttprøve
 • Sluttprøve
 • TILBAKEMELDING
 • Tilbakemeldingsskjema
 • Utgår
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid